Regulamin

 

Regulamin Klubu Sportowego „GOLDEN DRAGON’’

1. Wszyscy członkowie klubu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, co
potwierdzają własnoręcznym podpisem.
2. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest opłacenie składki członkowskiej:
*wykup karnetu,
*wypełnienie deklaracji członkowskiej,
* podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
*przestrzeganie regulaminu.
3. Opłaty za treningi dokonywane są z góry.  Kwota nie obejmuje ubezpieczenia
zdrowotnego ani od następstw nieszczęśliwych wypadków. Osoba, która opłaciła składkę
staje się członkiem Stowarzyszenia „Szkoły Walki Golden Dragon”
4. Składka członkowska nie podlega zwrotowi bez względu na częstotliwość udziału w
zajęciach (z wyjątkiem punktu 5)
5. Składka członkowska ulega pomniejszeniu tylko w przypadku przedstawienia zwolnienia
lekarskiego na okres co najmniej 2 tygodni licząc od daty zgłoszenia nieobecności.
6. Za stan zdrowia ćwiczących Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności. Przed
przystąpieniem do treningów należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania
zezwolenia na uczestnictwo w zajęciach.
7. Uczestnikowi naszych zajęć nie wolno wykorzystywać nabytych umiejętności w innym
celu niż obrona w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.
8. Na zajęciach obowiązuje strój zmienny – sportowy.
9. Uczestnik zobowiązany jest mieć wodę oraz ręcznik podczas treningu.
10. Uczestnik także zobowiązany jest do przestrzegania higieny osobistej.
11. Uczestnicy mogą ćwiczyć tylko w obecności trenera/instruktora i muszą się
stosować do jego poleceń.
12. Uczestnicy zajęć mają prawo do odmowy wykonywania ćwiczeń, które uważaliby za
nieodpowiednie dla swojego poziomu sprawności fizycznej .
13. W trakcie ćwiczeń należy zachować należytą ostrożność w trosce o bezpieczeństwo
swoje i współćwiczących.

14. Wszystkie urazy wynikłe podczas zajęć powinny być zgłaszane do trenera/instruktora.
15. Ze sprzętu specjalistycznego (worki, tarcze, manekiny itd.) należy korzystać zgodnie z
ich przeznaczeniem a po zakończeniu treningu sprzęt odłożyć na miejsce.
16. W przypadku nieznajomości zasad korzystania ze sprzętu należy zwrócić się do
instruktora/trenera.
17. Uczestnik za zniszczenie, uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z
instrukcją, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.  (lub w wypadku
jego niepełnoletności opiekunowie uczestnika odpowiadają materialnie.)
18. Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
19. Zabrania się wnoszenia szklanych opakowań oraz ostrych przedmiotów na salę ćwiczeń
oraz przedmiotów stwarzających zagrożenie (zegarki, pierścionki, kolczyki, łańcuszki itp.).
20. Za rzeczy pozostawione w szatni lub na sali ćwiczeń Stowarzyszenie nie ponosi
odpowiedzialności.
21. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za osoby ćwiczące samodzielnie i nie
przestrzegające podstawowych zasad bezpieczeństwa.
22. Trener/instruktor zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia zajęć.
23. Stowarzyszenie może dokonać w każdej chwili zmian w grafiku zajęć.
24. W przypadku spóźnienia uczestnika, czas treningu będzie krótszy o czas spóźnienia.
25. Wśród osób związanych z Klubem nietolerowane są jakiekolwiek przejawy agresji,
nietolerancji i dyskryminacji.
26. Zabrania się przychodzenia na treningi osobom chorym, których stan może nieść ryzyko
zarażania innych ćwiczących.
27. Opuszczając salę i szatnię należy pozostawić po sobie czystość i porządek.
28. Uczestnicy treningów zobowiązani są do ubezpieczenia się we własnym zakresie od
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz do wykonywania okresowych badań lekarskich.
29. Sprzętu do ćwiczeń nie wolno wynosić poza miejsce sali ćwiczeń.
30. Uczestnik musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z
partnerem w kontaktowych walkach sparingowych

31. Trener/instruktor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie
uczestnika w szczególności za urazy oraz powikłania zdrowotne, jeżeli nie wynikają z ich
winy.
32. Obowiązkowe jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych .
*zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i
przedmiotowych.
33. Klub zapewnia fachowe prowadzenie treningów, zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa. Na zajęciach należy podporządkować się poleceniom instruktora.
34. Poprzez złożenie podpisu pod regulaminem uczestnik/opiekun prawny wyraża zgodę
na wykorzystanie i publikację zdjęć i materiałów wideo ze swoim wizerunkiem lub dziecka
poprzez Stowarzyszenie „Szkoły Golden Dragon’’.
35. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
36. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionego regulaminu grozi usunięciem ze
Stowarzyszenia.
37. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzja należy do Zarządu Klubu, a w
sytuacjach niecierpiących zwłoki do prowadzącego zajęcia.
38. Wejście na sale samemu tylko i wyłącznie za zgodą trenera.
39. Na sparingi można na chodzić tylko i wyłącznie za zgodą trenera, jeśli jest się
niepełnoletnim potrzebna także pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
40. Każdy ,musi posiadać swój sprzęt (rękawice, kask, ochraniacze itp.)

Wybierz rodzaj treningu

 

Kick-boxing / Muaythai

MMA

BOKS

TRENINGI INDYWIDUALNE

Siłownia MegaFit